Odznaka „Przedszkolak przyrodnik”

Regulamin Odznaki „PRZEDSZKOLAK  PRZYRODNIK”

 1. Odznaka „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK” jest odznaką regionalną ustanowioną przez Oddział PTTK Wrocław Fabryczna. Nadzór nad nią sprawuje Zarząd Oddziału poprzez 3 – osobowy referat weryfikacyjny odznaki powołany z grona Przewodników Turystyki Pieszej i Instruktorów Ochrony Przyrody.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja walorów przyrodniczych Polski oraz kwalifikowanej turystyki pieszej.
 3. Odznaka jest jednostopniowa, a kolejność zdobywania obiektów jest dowolna.
 4. Do Odznaki „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK” zalicza się obiekty zdobyte po 1 stycznia 2013 roku, a okres jej zdobywania jest nieograniczony.
 5. Odznakę „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK”  uzyskuje się po zwiedzeniu 10 obiektów, w tym: 5 pomników przyrody, 2 parki zabytkowe lub rezerwaty przyrody, 1 ścieżkę przyrodniczą, 2 obiekty dowolnie wybrane (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, muzea przyrodnicze, ścieżki przyrodnicze, ogrody botaniczne, dendrologiczne, ogrody zoologiczne, zabytkowe parki, cmentarze itp.) spośród znajdujących się w okolicy.
 6. Wycieczki do obiektów należy odbywać z uwzględnieniem zasad bezpiecznego poruszania się po mieście, przepisów przeciwpożarowych i wszelkich innych regulujących uprawianie turystyki kwalifikowanej.
 7. Potwierdzenia zdobycia poszczególnych obiektów dokonuje się poprzez wpisy w Karcie wycieczek .Potwierdzeniem jest podpis opiekuna, odcisk pieczęci z pobliskiego obiektu, miejscowości itp. W opisie wycieczki powinna znaleźć się data, krótki opis przebytej trasy z podaniem nazwy odwiedzonego obiektu, a w przypadku większych zorganizowanych grup nazwa organizatora.
 8. Po zwiedzeniu wszystkich obiektów Karty wycieczek dostarcza się osobiście lub przesyłką listową na adres: Oddział PTTK Wrocław Fabryczna Referat Weryfikacyjny Odznaki PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK , ul. Kościuszki 13/5, 50-037 Wrocław (do przesyłki należy dołączyć znaczki na odpowiedź listem poleconym).
 9. Zdobywca odznaki otrzymuje Legitymację odznaki „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK” na podstawie, której może wykupić i nosić odznakę. Odznakę można wykupić w Oddziale PTTK Wrocław Fabryczna a jej cena jest uzależniona od aktualnych kosztów produkcji i ustalana przez Referat Weryfikacyjny Odznaki. Wykupienie odznaki jest potwierdzane w Legitymacji odznaki „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK”.
 10. Odznaka winna być wręczana uroczyście na spotkaniach w Przedszkolu.
 11. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Zarząd Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna a jego decyzje są wiążące i ostateczne.
 12. Wszelkie informacje oraz ewentualne materiały dotyczące Odznaki „PRZEDSZKOLAK PRZYRODNIK” można uzyskać w Oddziale PTTK Wrocław Fabryczna ul. Kościuszki 13/5, 50-037 Wrocław,   tel. 71  344 – 79 – 80.
 13. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna dnia 14-03-2012 roku.

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza