Odznaka „Wędrówki dookoła Wrocławia”

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ
„ WĘDRÓWKI DOOKOŁA WROCŁAWIA”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Odznaka ma służyć upowszechnianiu turystyki pieszej i popularyzacji walorów geograficznych, krajoznawczych, historycznych i rekreacyjnych okolic Wrocławia.
  2. Odznaka jest jednostopniowa. Składa się z dziesięciu części odpowiadających odcinkom szlaku oraz jednej części będącej graficznym odwzorowaniem herbu miasta Wrocławia.
   Wszystkie części odznaki są elementem kompozycyjnej całości.
 2. Warunki zdobywania
  1. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych wędrując żółtym szlakiem biegnącym dookoła Wrocławia.
  2. Uczestnikiem wycieczki może być osoba mająca co najmniej 10 lat.
  3. W czasie jednej wycieczki można pokonać tylko jeden z wykazanych odcinków szlaku.
  4. Przejście odcinka trasy powinno być potwierdzone w „ Karcie potwierdzeń terenowych odznaki”, dostępnej w Oddziale PTTK Wrocław – Fabryczna oraz w innych Oddziałach PTTK na terenie miasta Wrocławia, na zasadach przewidzianych regulaminem Odznaki Turystyki Pieszej.
  5. Przyznanie części odznaki następuje w drodze weryfikacji każdego odcinka.
  6. Po zweryfikowaniu dziesięciu odznak cząstkowych otrzymuje się bezpłatnie odznakę łączącą pozostałe elementy.
  7. Wraz ze zdobywaniem odznaki „ Wędrówki dookoła Wrocławia” można zdobywać równolegle inne odznaki turystyki kwalifikowanej zgodnie z ich regulaminem.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Terenowe karty potwierdzeń z potwierdzonym wpisem świadczącym o przejściu odcinku szlaku, weryfikuje się w Oddziale PTTK Wrocław – Fabryczna, ul. Kościuszki 13/5.
  2. Odznaki wykupuje się w kasie.
  3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK Wrocław – Fabryczna.

Regulamin Odznaki Krajoznawczej

Regulamin opracowany w oparciu o projekt zgłoszony przez Oddział PTTK Wrocław – Fabryczna, zespołowo przez członków Wojewódzkiej Komisji Turystyki Pieszej PTTK.

Wrocław 19 marca 1987 r.

Spacerowy Szlak Dookoła Wrocławia:

Opisy Tras:

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza