Wysokość składek 2022

Uchwała nr 235/XIX/2021
Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje: 

§1

1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1)  65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
2)  40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
3)  30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

§3

1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Utrudnienia na szlaku spacerowym
„Dookoła Wrocławia”

„W związku z remontem przepraw mostowych  nad kanałami Odry na terenie stopnia wodnego w Ratowicach wyłączony do odwołania z ruchu turystycznego został odcinek szlaku żółtego „Dookoła Wrocławia”  (od północnej furtki we wsi Ratowice do furtki południowej od strony Kotowic). Zakończenie remontów i  otwarcie odcinka szlaku przewidywane jest na rok 2023.

Turystów pieszych i rowerowych prosimy o nie podejmowanie prób forsowania ogrodzeń stopnia wodnego, co pomijając zaobserwowane wypadki uszkodzenia odzieży i nawet poważnego uszkodzenia ciała, może spowodować całkowite cofnięcie zgody na ruch turystyczny na tym odcinku po zakończonych remontach. „

źródło: http://www.pttk.wroclaw.pl/aktualnosci/49

Oddział PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza