Wysokość składek 2021

Uchwała nr 189/XIX/2020
Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

  1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres
  od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres
  od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  4) 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

  1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
  2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
  4) bezrobotni,
  5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:

  1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.